Sköta skog

Nätraälven är en unik skogsägarförening eftersom vi är helt oberoende. Det innebär att vi alltid tar ställning för dig som medlem och hjälper dig att ta rätt beslut i skogliga frågor. Föreningen ger dig som skogsägare service med allt från rådgivning till hjälp med avverkning, röjning och plantering.

Föryngringsavverkning

Föryngringsavverkningen markerar både slutet och början på en skoglig omloppstid. Huvuddelen av de gamla träden avverkas nu, och när beståndet föryngrats tar en ny generation över. Föryngringsavverkningen skiljer sig från gallring genom att beståndet nu är så glest att det inträder föryngringsplikt. Ca 80% av intäkterna man får från en skog under dess omloppstid, kommer från just föryngringsavverkningen. (källa: skogskunskap.se)

Vi på Nätraälven hjälper dig gärna med råd och planering inför din kommande avverkning.

Gallring

Även om gallring ger inkomster är det i första hand en beståndsvårdande åtgärd som syftar till att skapa en värdefull slutavverkningsskog. Men det finns också andra fördelar. Tidiga gallringar gör beståndet mer stormfast, det blir en ljusare och trevligare skog att vistas i, och gallringen kan styra vilka träd som ska sparas för naturvården. (källa: skogskunskap.se)

Har du funderingar över gallring i din skog, tveka inte att kontakta oss för rådgivning.

Röjning

Ungskogsröjning kallas den röjning som görs när plantorna är över brösthöjd (1,3 m). Vid ungskogsröjning regleras stamantalet och de stammar som ska bilda det framtida beståndet väljs ut. De kallas huvudstammar. Stammarna som lämnas ska vara utvecklingsbara, växa bra och vara fria från skador.

(källa: skogskunskap.se)

På de flesta fastigheter så finns ett behov av röjning. Äger du ett område som behöver röjas, eller är du osäker på om det är dags? Tveka inte, kontakta oss så hjälper vi dig att fatta rätt beslut utifrån förutsättningarna på din fastighet.

Föryngring

Efter att du avverkat på din skog så kommer så småningom tillfället då du skall etablerar ny skog. Detta kan man göra på olika sätt och med olika metoder. Vi hjälper dig gärna med rådgivning om vad som är lämpligast på just din mark, vad gäller markberedning, plantval och eventuellt plantskydd.

Övriga skogstjänster

Vi på Nätraälven erbjuder även andra skogliga tjänster. Några exempel är: Byggnation av skogsbilsvägar, värdering av skogsfastigheter, gå upp rågångar..