Virkespriser

Många olika faktorer påverkar virkespriset och avverkningskostnaden. I grova drag ges högst netto på grov fin barrskog nära bra utfartsvägar. En annan styrande parameter är trakten och vägarnas beskaffenhet. Områden som kan avverkas eller gallras på barmark (dvs ej vintertid) är mer eftertraktade och kan då ge ökat virkespris. Våra specialsortiment som tas ut från avverkningen ökar värdet betydligt.

 

Juni 2019

Från och med 1/8 - 2019 kommer den nya massavedsklassningen att införas. Detta medför nya utmaningar för branschen då den gamla modellen med vrak och kollektiva avdrag kommer att ersättas av ett system som bygger på att hela traven klassas utifrån vissa kriterier. Traven kommer att bli klassad som Prima eller Sekunda massaved. Mer information gällande denna klassning hittar ni här

Från och med 1/8 kommer vi att släppa en ny prislista där priset för Prima ligger kvar på 300 kr/m3fub och priset för sekunda blir 280 kr/m3fub. Om traven inte klarar det uppställda kriterierna kommer den att klassas som utskott- det som tidigare kallades för vrak. Vi kommer tills vidare inte att prissätta utskott i prislistan precis som vi gör med bränsleved och industrived. Vårt mål är att få till en rättvis ersättning för massaveden på lång sikt och vi kommer därför att utvärdera utfallet löpande så fort den nya klassningen införs. Därmed är det högst troligt att prislistan kommer uppdateras under den kommande hösten. Travar som blir klassade som utskott på grund av bristande virkeshantering från vår sida kommer tillsvidare att ersättas med 280 kr/m3fub.

 

Priset beräknas utifrån vår virkesprislista 1779-09, sedan tillkommer premier för respektive sortiment: Minst +70 kr/m3to för grantimmer, +70 kr/m3to för talltimmer. Premierna för massaved beror på avstånd till industri men minst +25 kr/m3fub för barrmassaved. Kom ihåg att du som självverksam medlem har en tillkommande premie på 20 kr/m3.

 

Vår virkesprislista är ny från 15 februari 2018 och heter 1779-09. Förändringar från föregående lista är högre grantimmerpris, högre transportavdrag (från 20 öre till 30 öre/m3fub och kilometer) samt har vi satt ett FFG pris (lika grundpris som barrmassa). Denna prislista innehåller fortsatt ingen prisräkning för brännved utan det prissätts av virkesköparen och är beroende på trädslag, transportavstånd mm. 
 

Priserna har ökat senaste tiden, framförallt för grantimmer och barrmassaved, vissa sortiment närmar sig tidigare toppår (ex 2007). Vårt råd är fortsatt att sköta skogen långsiktigt, genomför gallringar och avverkningar om skogen är mogen. Sortimentsflyttar (timmer som blir brännved genom avtorkning eller röta) och minskad tillväxt till följd av försenade åtgärder är svåra att ta igen. Våra specialsortiment kan ge ett mycket bra netto på din avverkning så hör av dig till oss för mer ingående pris på din gallring eller avverkning.

 

Al (och ev sälg, rönn etc) som tidigare levererats som övrigt löv till M-real, Husum tas inte längre emot där (from 1 april 2016). Den al som vi i framtiden köper måste rensorteras och levereras som brännved löv till olika mottagare.  

 

Vår tidigare prislistor finns här.

 

Prisjämförelse i tidningen ATL 2016-11-15

Enligt tidningen ATLs virkesprisjämförelse ligger vi på Nätraälven i topp i Sverige med våra virkespriser, 1:a på gran och 2:a på tall. Det är roligt att vårt långsiktiga arbete med rättvisa priser visar att vi är i Sverigetopp. Kom ihåg att förutom en hög prislista så kan medlemmar även se fram emot premier, välbetalda specialsortiment och eventuell efterlikvid. Se prisjämförelsen här.

 

 

Prisjämförelse i tidningen skogen 2013-09-27

I prisjämförelsen i tidningen skogen så ser vi att Nätraälven är den enda aktören som har 300 kr/m3fub för barrmassa i Sverige!

I samma prisjämförelse simuleras även avverkning av normalbestånd, där är Nätraälven högst i Norrland för gran och tall är vi bland de högre i Sverige men dock näst högst i Västernorrland (skiljer 3 kr). Notera att i vår prislista finns ej våra specialsortiment med (stamblock, stolpar och svarvtimmer gran). Specialsortimenten kan höja nettot med flera tiotals kronor.

 

Prisjämförelse i ATL 2013-08-13

ATL simulerade en normal slutavverkning med timmer och massaved. Prislistor tillgängliga från internet jämfördes. Nätraälven återfanns i både grantoppen och talltoppen. 7:e plats för tall och 8:e plats för gran i Sverige. Det framgår att vi har klart högsta pris i Västernorrland.

Artikel i ATL 2013-06-18

Rubriken var Nätraälven håller priserna uppe. Många aktörer sänkte då prislistorna på massaved till 250 kr/m3fub men vi låg kvar på 300 kr/m3fub vilket vi gör fortfarande.

Stor prisjämförelse ATL 2010-10-19

Enligt tidningen ATL:s stora prisjämförelse hösten 2010 (se bild) hade Nätraälven högsta virkespriserna i Norrland. En gammal artikel men den säger mycket om föreningens ambition vad gäller virkespriser. VD Mattias Persson och Ordförande Christer Kjellsson fanns på framsidan med rubriken "De ger bäst pris".

Beräkna skogens värdeökning

 
Normal
Låg (3)
Normal (4)
Hög (5,5)
Mycket hög
Värdeökningen på din skog är
  kr/år
Beräkningen bygger på skogsmarkens produktionsförmåga och medelpriset på skogsfastigheter i området . Vi kan hjälpa dig att öka och ta tillvara på din värdeökning.
Kontakta oss eller Räkna ut på nytt

Bli medlem i Nätraälven Skog

Följ oss

Flickr Youtube