Virkespriser

Många olika faktorer påverkar virkespriset och avverkningskostnaden. I grova drag ges högst netto på grov fin barrskog nära bra utfartsvägar. En annan styrande parameter är trakten och vägarnas beskaffenhet. Områden som kan avverkas eller gallras på barmark (dvs ej vintertid) är mer eftertraktade och kan då ge ökat virkespris. Våra specialsortiment som tas ut från avverkningen ökar värdet betydligt.

 

September 2020

Våra virkespriser beräknas utifrån vår virkesprislista 1779-10 (Klicka på länken för att se prislistan). På den tillkommer premier för respektive sortiment. Vi har fortfarande garantipremier på minst +70 kr/m3to för gran och talltimmer. Vi erbjuder som lägst +25 kr/m3fub för barrmassaved. Premierna gäller på våra avverkningsuppdrag och varierar i storlek beroende på avstånd till industri, kvalitet, tillgänglighet, mm. Hör av dig till oss om du vill att vi ska räkna på just din skog. Kom ihåg att du som självverksam medlem har en tillkommande premie på 20 kr/m3.

 

Det är lite knepigt för skogsindustrin i coronatider där vissa aktörer har god efterfrågan och några har lägre efterfrågan, vi upplever dock en stabil efterfrågan hos våra sammarbetspartners. Priserna har varit på rekordhöga nivår under det gångna åren för sätta sig något nu i höst-2020. Värt att nämna är att vi fortfarande är på historisk höga nivåer och att det fortfarande är läge att avverka virkesrika bestånd. Vårt råd är fortsatt att sköta skogen långsiktigt, genomför gallringar och avverkningar om skogen är mogen. Sortimentsflyttar (timmer som blir brännved genom avtorkning eller röta) och minskad tillväxt till följd av försenade åtgärder är svåra att ta igen. Våra specialsortiment kan ge ett mycket bra netto på din avverkning så hör av dig till oss för mer ingående pris på din gallring eller avverkning.

 

Från och med 1/8 - 2019  infördes den nya massavedsklassningen. Virkestraven blir nu klassad som Prima eller Sekunda massaved, inget vrakavdrag. Mer information gällande denna klassning hittar ni här

Om en virkestrave inte klarar det uppställda kriterierna för Prima och Sekunda kommer den att klassas som utskott. Vi kommer tills vidare inte att prissätta utskott i prislistan precis som vi gör med bränsleved och industrived. Travar som blir klassade som utskott på grund av bristande virkeshantering från vår sida kommer tillsvidare att ersättas med 280 kr/m3fub.

 

Våra tidigare prislistor finns här.

 

Prisjämförelse i tidningen ATL 2016-11-15

Enligt tidningen ATLs virkesprisjämförelse ligger vi på Nätraälven i topp i Sverige med våra virkespriser, 1:a på gran och 2:a på tall. Det är roligt att vårt långsiktiga arbete med rättvisa priser visar att vi är i Sverigetopp. Kom ihåg att förutom en hög prislista så kan medlemmar även se fram emot premier, välbetalda specialsortiment och eventuell efterlikvid. Se prisjämförelsen här.

 

 

Prisjämförelse i tidningen skogen 2013-09-27

I prisjämförelsen i tidningen skogen så ser vi att Nätraälven är den enda aktören som har 300 kr/m3fub för barrmassa i Sverige!

I samma prisjämförelse simuleras även avverkning av normalbestånd, där är Nätraälven högst i Norrland för gran och tall är vi bland de högre i Sverige men dock näst högst i Västernorrland (skiljer 3 kr). Notera att i vår prislista finns ej våra specialsortiment med (stamblock, stolpar och svarvtimmer gran). Specialsortimenten kan höja nettot med flera tiotals kronor.

 

Prisjämförelse i ATL 2013-08-13

ATL simulerade en normal slutavverkning med timmer och massaved. Prislistor tillgängliga från internet jämfördes. Nätraälven återfanns i både grantoppen och talltoppen. 7:e plats för tall och 8:e plats för gran i Sverige. Det framgår att vi har klart högsta pris i Västernorrland.

Artikel i ATL 2013-06-18

Rubriken var Nätraälven håller priserna uppe. Många aktörer sänkte då prislistorna på massaved till 250 kr/m3fub men vi låg kvar på 300 kr/m3fub vilket vi gör fortfarande.

Stor prisjämförelse ATL 2010-10-19

Enligt tidningen ATL:s stora prisjämförelse hösten 2010 (se bild) hade Nätraälven högsta virkespriserna i Norrland. En gammal artikel men den säger mycket om föreningens ambition vad gäller virkespriser. VD Mattias Persson och Ordförande Christer Kjellsson fanns på framsidan med rubriken "De ger bäst pris".

Beräkna skogens värdeökning

 
Normal
Låg (3)
Normal (4)
Hög (5,5)
Mycket hög
Värdeökningen på din skog är
  kr/år
Beräkningen bygger på skogsmarkens produktionsförmåga och medelpriset på skogsfastigheter i området . Vi kan hjälpa dig att öka och ta tillvara på din värdeökning.
Kontakta oss eller Räkna ut på nytt

Bli medlem i Nätraälven Skog

Följ oss

Flickr Youtube